Regulamin biblioteki
 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Wypożyczone książki należy szanować.
 4. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko.
 5. Nie można wypożyczonych książek przekazywać innym osobom.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, na 2 tygodnie.
 7. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, (a biblioteka nie ma na nią zamówień) może przed upływem wyznaczonego dnia zwrotu poprosić o przedłużenie terminu.
 8. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia.
 9. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki i jest zobowiązany odkupić zniszczony lub zagubiony egzemplarz.
 10. Pod koniec roku szkolnego rozpoczyna się okres zwrotu wypożyczonych książek i wszyscy czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania podanego przez bibliotekarza terminu zwrotu.
 

 

Regulamin ICIM
Z komputera mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły
w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 1. Komputery w bibliotece szkolnej służą przede wszystkim do wyszukiwania
  informacji w Internecie oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych         w czytelni.
 2. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody dyżurującego nauczyciela
  bibliotekarza.
 3. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu czytelni (data, nazwisko, imię,
  klasa, numer stanowiska).
 4. Jednorazowo z komputera można korzystać do 1 godziny (istnieje możliwość dłuższej
  pracy, jeżeli są wolne stanowiska).
 5. Komputer można zarezerwować na następny dzień (1 godzina).
 6. Z encyklopedii multimedialnej, słowników i innych baz danych zakupionych przez
  bibliotekę uczniowie korzystają na miejscu.
 7. NIE WOLNO! Wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych,
  zapisywać dokumentów na dysku twardym.
 8. NIE WOLNO! Wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela
  (np. włączyć i rozłączyć kabli zasilających).

Użytkowanie sprzętu komputerowego (w tym drukarki, odtwarzacza CD, nagrywarki,
skanera) jest możliwe tylko za zgodą nauczyciela. Zabrania się posługiwania się
własnymi dyskietkami i płytami CD bez konsultacji z nauczycielem