NIEAKTUALNE!! 

Ogłoszenie

Od września bieżącego roku szkolnego (do wyczerpania zaplanowanych środków finansowych) Szkoła będzie realizować socjalny program wsparcia uczniów dojeżdżających do szkoły. Będzie to stypendium socjalne na pokrycie wydatków związanych z kosztami pobierania nauki poza miejscem zamieszkania. Stypendium zostanie przyznane uczniowi który:
1) dojeżdża do szkoły co najmniej 12km korzystając z komunikacji publicznej,
2) miesięczny dochód rodziny ucznia nie przekracza 674.00 zł. w przeliczeniu na jedną osobę lub 764.00 zł. jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Dochód ustalany jest na podstawie dokumentów o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. z miesiąca sierpnia 2018r.
Wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć do Pedagoga Szkolnego w terminie do 15.09.2018r.

(Druki wniosku wraz z załącznikami można skopiować ze strony szkoły, strony Powiatu lub odebrać od Pana Pedagoga).

Szczegóły Programu określa Regulamin umieszczony poniżej.

 do Uchwały Nr .......................................................
R E G U L A M I N
udzielania
stypendium socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski
 
§ 1
Regulamin udzielania stypendium socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz wypłacania stypendium socjalnego uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Buski.
§ 2
Ilekroć w dalszej części Regulaminu będzie mowa o:
1)   szkole - należy przez to rozumieć publiczną szkołę ponadgimnazjalną lub specjalną, dla której organem prowadzącym jest Powiat Buski, w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
2)      dyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1, w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
3)      uczniu - należy przez to rozumieć osobę pobierającą naukę w publicznej szkole ponad-gimnazjalnej lub specjalnej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Buski,
4)      trudnej sytuacji materialnej należy przez to rozumieć sytuację, gdy wysokość dochodu
w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych, określonej na podstawie art. 5 ust. 1 - 7 oraz ust. 8a – 9 oraz ust. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U
z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
5)      dochodzie z hektara przeliczeniowego należy przez to rozumieć przeciętny miesięczny dochód z jednego hektara przeliczeniowego osiągany przez osoby utrzymujące się z gospodarstwa rolnego, którego wysokość oblicza się na podstawie stosownego obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.).
§ 3
Stypendium socjalne dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski, zwane dalej Stypendium, przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
§ 4
1.      Stypendium udziela się uczniowi na pokrycie wydatków związanych z kosztami pobierania nauki poza miejscem zamieszkania. Pierwszeństwo do otrzymania stypendium ma uczeń dojeżdżający do szkoły z miejscowości oddalonej od siedziby szkoły, w której pobiera naukę, co najmniej 12 kilometrów korzystając ze środków komunikacji publicznej.
2.      Do ubiegania się o stypendium uprawniony jest uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki, z zastrzeżeniem ust. 3:
1)   uczęszcza do prowadzonej przez Powiat Buski szkoły ponadgimnazjalnej lub specjalnej,
2)   pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej,
3)   mieszka poza miejscowością będącą siedzibą szkoły, w której pobiera naukę,
4)   udokumentuje poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
    3.  Stypendium może być przyznane uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodów losowych, a w szczególności, gdy w rodzinie ucznia występują:

1)        bezrobocie,

2)        niepełnosprawność,

3)        ciężka lub długotrwała choroba,

4)        inne zdarzenie losowe o charakterze długotrwałym.

 

 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, należy udokumentować wystąpienie sytuacji, o której mowa w ust. 3.

§ 5
1.      Stypendium udzielane jest przez szkolną komisję stypendialną na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy i nie krótszy niż 1 miesiąc.
2.       Stypendia będą przekazywane w formie świadczenia pieniężnego.
3.     Miesięczna wysokość stypendium stanowi kwotę nie wyższą niż 80% kosztów dojazdu do szkoły ponoszonych przez uczniów (ich rodziców /opiekunów prawnych).
4.     Stypendium wypłacane jest z budżetu szkoły nie rzadziej niż jeden raz na kwartał w kasie szkoły lub przelewem na konto wskazane przez stypendystę lub jego rodziców (opiekunów prawnych), po udokumentowaniu przez stypendystę wydatków poniesionych za dany okres.
§ 6
1.      Stypendia przyznawane są do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły.
2.      W przypadku, gdy liczba uczniów spełniających warunki do otrzymania stypendium będzie większa niż pula środków finansowych przeznaczonych na stypendia, pierwszeństwo do uzyskania stypendium mają uczniowie o najniższych dochodach.
3.      W przypadku, gdy liczba osób spełniających warunki do otrzymania stypendium będzie niższa niż pula środków finansowych przeznaczonych na stypendia, ogłasza się termin dodatkowego naboru wniosków.
§ 7
1.      Stypendium przyznawane jest na wniosek:
1)   rodziców (opiekunów prawnych) ucznia – w przypadku, gdy uczeń jest niepełno-letni,
2)   pełnoletniego ucznia.
2.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach w imieniu ucznia z wnioskiem może wystąpić dyrektor szkoły.
3.      Wniosek o przyznanie stypendium, zwany dalej wnioskiem, wnioskodawca składa w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń, w terminie podanym do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej szkoły.
4.      Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3, stanowi załącznik do Regulaminu.
5.      Wniosek powinien zawierać wszystkie załączniki wymienione we wzorze, w tym dokumenty o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o przyznanie stypendium.
§ 8
1.        Wnioski rozpatruje Komisja stypendialna powołana zarządzeniem dyrektora szkoły.
2.        Pracami Komisji kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz jej Przewodniczący.
3.        Komisja działa na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy jej składu.
4.         Do zadań Komisji należy w szczególności:

1)      weryfikowanie złożonych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,

2)      odrzucanie wniosków niespełniających wymogów formalnych i merytorycznych,

3)      sporządzanie listy rankingowej uczniów, którzy spełniają warunki do otrzymania stypendium, z podziałem na część podstawową i rezerwową,

4)      sporządzanie listy wniosków niespełniających wymogów formalnych i merytorycznych.

5.      Kolejność umieszczania uczniów na liście rankingowej w części podstawowej i rezerwowej wynika z wysokości wykazanych dochodów w porządku od najniższych do naj-wyższych.
6.      Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie obecni na posiedzeniu. Protokół sporządza wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.
7.     W sprawach spornych Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania bez-względną większością głosów. Wyniki głosowania odnotowywane są w protokole.
   
8.      Lista rankingowa w części podstawowej i rezerwowej podlega zatwierdzeniu przez dyrektora.
9.      listy rankingowej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.
10. Po zatwierdzeniu listy rankingowej uczniowie są zawiadamiani przez dyrektora o za-kwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do otrzymania stypendium
 
§ 9

1.       Uczeń traci prawo do pobierania stypendium, jeżeli:

1)    ustaną przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium,
2)    w ciągu jednego miesiąca jego nieusprawiedliwiona absencja na zajęciach edukacyjnych wyniesie więcej niż 20% dni nauki, z zastrzeżeniem ust. 2,  
3)    w rażący sposób naruszy Statut szkoły, której jest uczniem.
2.      W przypadku długotrwałej absencji ucznia na zajęciach dydaktycznych z powodu choroby stypendium ulega zawieszeniu na czas choroby.
3.        Jeśli uczeń, któremu zostało przyznane stypendium, zrezygnuje lub utraci prawo do jego pobierania zostaje skreślony z listy rankingowej.
4.        Środki finansowe zaplanowane na wypłatę stypendium dla ucznia, o którym mowa
w ust. 3, stanowią rezerwę stypendialną przeznaczaną na wypłatę stypendium dla pierwszej osoby z części rezerwowej listy rankingowej, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 3.
5.        Decyzję w sprawie utraty lub zawieszenia stypendium podejmuje dyrektor na podstawie opinii Komisji stypendialnej.
6.        Decyzja, o której mowa w ust. 5, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
7.        Utrata stypendium następuje z końcem miesiąca, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą utraty prawa do stypendium.
8.        Kwoty stypendium pobrane nienależnie podlegają zwrotowi na konto wskazane przez płatnika stypendium, na podstawie odrębnych przepisów. 
 
 
 
   

 

Nr ewidencyjny:

                                                                                 W N I O S E K

o przyznanie stypendium socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski

Uwaga: Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami

Dane ucznia

Nazwisko

 

Imiona

 

Imię ojca

 

Imię matki

 

Data i miejsce urodzenia

 

PESEL

 

Nr telefonu do kontaktu

stacjonarny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 komórkowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres zamieszkania

kod pocztowy

 

 

-

 

 

 

miejscowość /ulica   

 

Gmina

       

Powiat

 

Odległość miejsca zamieszkania od siedziby szkoły  (w kilometrach)

 

Koszt miesięczny dojazdu ucznia do szkoły

 

Informacja o szkole

klasa

 

Nazwa szkoły

 

ulica, adres

 

kod pocztowy

 

 

-

 

 

 

 

Uzasadnienie wniosku:

 

 

Świadoma(-y) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że:

- moja rodzina składa się z ………… osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

- miesięczny dochód na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi ........................... zł, słownie………………………….........................................……………….......……….zł

Stypendium: (należy zakreślić odpowiedni kwadrat)

r  odbiorę osobiście w kasie Szkoły,

r  proszę przekazać na konto:

        nazwa banku ……………………………………………………………………………………………………...

        imię i nazwisko właściciela konta ……………………………………………………………………………………...

        numer konta    

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu składam: (należy zakreślić odpowiedni kwadrat)

r  zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1),

r  oświadczenia o sytuacji materialnej (załącznik nr 2),

r  dokumenty, na podstawie których ustalono średni miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie,

r  inne (jakie) ……………………………………………………………………….…………………………………………………………..

data i podpis wnioskodawcy

Kwalifikuje się do stypendium

 

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

 

podpis członka Komisji

Nie kwalifikuje się do stypendium

 

data i podpis Przewodniczącego Komisji

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie
Stypendium socjalnego  dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski

………………………..…………………..………….

miejscowość, data

 

    

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych moich oraz mojego syna /córki* ………………………………………………………………………, w tym danych chronionych, przetwarzanych w związku z ubieganiem się o przyznanie stypendium socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski.

Oświadczam, że zostałem poinformowany / zostałam poinformowana* o celu gromadzenia i przetwarzania w/w danych osobowych, prawie wglądu do tych danych oraz możliwości ich poprawiania.

  

                                                                                                          .....................................................

                                                                                                                                            czytelny podpis wnioskodawcy

 

 * Niepotrzebne skreślić

 

 

 

………………………..…………………..………….

miejscowość, data

  

Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie Stypendium socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski.

 

O Ś W I A D C Z E N I E

o dochodach rodziny ucznia uzyskanych w ……………………….……. r.

Imię i nazwisko Ucznia:  ………………………………..………….…...............................................................
Miejsce zamieszkania: …………………..…………………………………………………………………….…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESEL

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, z którymi pozostaję we wspólnym gospodarstwie domowym:

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

Członkowie rodziny

Dochód (w zł)

 

 

Ogółem

(5+6+7)

 

opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych

zadeklarowany w oświadczeniu z działalności pod-legającej opodatkowaniu na podst. przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąga-nych przez osoby fizyczne

inny, niepodlega-jący opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

imię i nazwisko

data urodzenia

stopień pokrewieństwa

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1.                    

 

 

UCZEŃ

 

 

 

 

 

2.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

3.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

4.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

5.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

6.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

7.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

8.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

9.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

10.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

Dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi

(dochód całego gospodarstwa domowego/ liczba członków rodziny)

 

 

Składając osobiście niniejszą deklarację o ś w i a d c z a m, że jest mi wiadome, że dokumenty na podstawie, których zadeklarowałem(am) dochody jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.

Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę do przyznania stypendium jestem zobowiązany / zobowiązana* niezwłocznie powiadomić dyrektora Szkoły o tym fakcie na piśmie.

…………………............................................

data i czytelny podpis wnioskodawcy

* Niepotrzebne skreślić