KONKURS NA NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĘ

 

Klasy, które uzyskały w marcu 2019 r.
frekwencję powyżej 90%

Ranking klas

w kategorii: frekwencja po dwóch miesiącach II okresu roku szkolnego 2018/2019

- klasy najwyżej notowane

 

Lp.

Kl.

F r e k w e n c j a

w II `2019

w III `2019

Śr. za 2 m-ce

Poz.

%

Poz.

%

Poz.

%

III Liceum Ogólnokształcące

                1.                        

I B

1/II

92,76

2/IV

90,16

1/II

91,46

                2.                        

I C

2

89,61

3

89,49

2

89,55

                3.                        

III B

7

82,81

1/I

92,36

3

87,59

                4.                        

II B

3

88,16

5

85,51

4

86,84

                5.                        

III C

6

84,62

4

86,84

5

85,73

Technikum Nr 1

                1.   

III e

1/I

93,56

2/III

91,43

1/I

92,50

                2.   

IV e

2

88,40

1/II

92,03

2/III

90,22

                3.   

I e

3

87,00

4

86,18

3

86,59

                4.   

II e

4

86,04

5

86,13

4

86,09

                5.   

III g

10

81,56

3/V

90,14

5

85,85

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

                1.                        

II w

2

78,21

1

89,05

1

83,63

                2.                        

III w

1

80,02

2

83,19

2

81,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – cyfra arabska – oznacza miejsce w szkole

I – cyfra rzymska – oznacza miejsce w całym ZSP 1

 

Miejmy ambicję dołączyć do tego elitarnego grona!

 

Klasa

III `2019

Pozycja

%

III Liceum Ogólnokształcące

III B

1

92,36

I B

2

90,16

Technikum Nr 1

IV e

1

92,03

III e

2

91,43

III g

3

90,14

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


Klasy, które uzyskały w całym ZSP 1
frekwencję powyżej 90%

Klasa

Pozycja

Średni %

III B

1

92,36

IV e

2

92,03

III e

3

91,43

I B

4

90,16

III g

5

90,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące niskiej frekwencji
- Za niską (poniżej 60% liczby wszystkich godzin lekcyjnych) frekwencję, liczoną po upływie miesiąca lub narastająco od początku roku  szkolnego, uczniowi może być udzielone ostrzeżenie
o skreśleniu z listy uczniów
– zgodnie z § 64, ust. 1, pkt 4 Statutu ZSP 1. Ostrzeżenie o skreśleniu z listy nie dotyczy uczniów przebywających na zwolnieniach lekarskich.
- W przypadku ucznia niepełnoletniego, którego absencja osiągnęła lub przekroczyła 50% liczby wszystkich godzin lekcyjnych, liczona po upływie miesiąca lub narastająco od początku roku szkolnego, może zostać skierowany wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia lub do sądu rodzinnego o wyciągnięcie konsekwencji wobec rodziców ucznia.
- Za niską (poniżej 50% liczby wszystkich godzin lekcyjnych) frekwencję uczeń pełnoletni może zostać skreślony z listy uczniów – na mocy § 63, ust. 7 Statutu ZSP 1. 
- Uczeń, którego absencja osiągnęła lub przekroczyła 50% liczby wszystkich godzin lekcyjnych może zostać skreślony z listy uczniów – na mocy § 63, ust. 7 Statutu ZSP 1.
- Jeżeli uczeń był obecny w szkole, a następnie samowolnie opuścił zajęcia lekcyjne wynikające z planu lekcji w danym dniu, to nie może niczym usprawiedliwić w ten sposób opuszczonych godzin.
- Nieobecności należy usprawiedliwiać w ciągu 5 dni roboczych od dnia powrotu do szkoły.