KONKURS NA NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĘ

Klasy, które uzyskały w listopadzie 2018 r.
frekwencję powyżej 90%

Klasa

XI `2018

Pozycja

%

III Liceum Ogólnokształcące

I C

1

90,85

III C

2

90,59

I B

3

90,04

Technikum Nr 1

IV e

1

93,06

II g

2

90,58

Szkoła Branżowa I stopnia

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po trzech miesiącach (IX, X, XII) bieżącego roku szkolnegoklasy, które uzyskały w całym ZSP 1
frekwencję powyżej 90%

 

Klasa

Pozycja

Średni %

I C

1

93,14

I B

2

92,75

II e

5

91,50

II g

6

91,34

I e

4

91,62

IV e

3

91,93

II C

7

90,02

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gratulujemy najlepszym,
którzy najpoważniej traktują obowiązki szkolne!
 
 
KONKURS KLAS NA NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĘ 
w roku szkolnym 2018/2019
 
Zasady Konkursu
 
1.  W Konkursie biorą udział wszystkie klasy szkół funkcjonujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (ZSP 1): III Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 1 i Szkoły Branżowej I Stopnia.
2.       Udział w Konkursie jest obligatoryjny dla wszystkich klas.
3.   Za wysoką frekwencję klasa może otrzymać nagrodę w formie dofinansowania do wycieczki:
  • 1) za najwyższą frekwencję uzyskaną od września do stycznia – klasa otrzymuje zwrot kosztów wynajęcia autokaru na jednodniową wycieczkę – do 300 km całkowitej długości trasy wycieczki,
  • 2) za najwyższą frekwencję uzyskaną od lutego do maja – klasa otrzymuje zwrot kosztów wynajęcia autokaru na jednodniową wycieczkę – do 300 km całkowitej długości trasy wycieczki,
  • 3) za 100% indywidualną frekwencję uzyskaną przez ucznia z klasy, która nie osiągnęła najwyższej frekwencji – uczeń ten uzyskuje prawo do udziału w wycieczce.
4.       Aby klasa otrzymała nagrodę, o której mowa w pkt. 3 frekwencja klasy nie może być niższa niż 90%,
 
UWAGA!
Szczegółowa frekwencja  klas za poszczególne miesiące umieszczana jest na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły.
 
Informacje dotyczące niskiej frekwencji
 
-   Za niską (poniżej 60% liczby wszystkich godzin lekcyjnych) frekwencję, liczoną po upływie miesiąca lub narastająco od początku roku  szkolnego, uczniowi może być udzielone ostrzeżenie o skreśleniu z listy uczniów – zgodnie z § 64, ust. 1, pkt 4 Statutu ZSP 1.
Ostrzeżenie o skreśleniu z listy nie dotyczy uczniów przebywających na zwolnieniach lekarskich.
-        W przypadku ucznia niepełnoletniego, którego absencja osiągnęła lub przekroczyła 50% liczby wszystkich godzin lekcyjnych, liczona po upływie miesiąca lub narastająco od początku roku szkolnego, może zostać skierowany wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia lub do sądu rodzinnego o wyciągnięcie konsekwencji wobec rodziców ucznia.
-        Za niską (poniżej 50% liczby wszystkich godzin lekcyjnych) frekwencję uczeń pełnoletni może zostać skreślony z listy uczniów – na mocy § 63, ust. 7 Statutu ZSP 1.
-    Uczeń, którego absencja osiągnęła lub przekroczyła 50% liczby wszystkich godzin lekcyjnych może zostać skreślony z listy uczniów – na mocy §63, ust.7 Statutu ZSP1.
-   Jeżeli uczeń był obecny w szkole, a następnie samowolnie opuścił zajęcia lekcyjne wynikające z planu lekcji w danym dniu, to nie może niczym usprawiedliwić w ten sposób opuszczonych godzin.
-      Nieobecności należy usprawiedliwiać w ciągu 5 dni roboczych od dnia powrotu do szkoły.