Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

    Przepisy znowelizowanej ustawy, które zaczęły obowiązywać od 1 września 2007r., zwiększyły kompetencje rad rodziców w szkołach publicznych prowadzonych przez organ władzy publicznej   oraz wprowadziły obligatoryjność funkcjonowania rady rodziców w szkołach i  placówkach publicznych. Dotychczas w ustawie
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn.- Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) był jedynie zapis, że w szkole i placówce może działać rada rodziców.
 
   
Przepisy znowelizowanej ustawy, które zaczęły obowiązywać od 1 września 2007 r., zwiększyły kompetencje rad rodziców w szkołach publicznych prowadzonych przez organ władzy publicznej  oraz wprowadziły obligatoryjność funkcjonowania rady rodziców w szkołach.

   Rada Rodziców przy ZSP na Zebraniu w dniu 24.09.2019r. ustaliła kwotę 60zł, jako kwotę niezbędną do zapewnienia jej działalności szczególnie w zakresie wsparcia finansowego procesu wychowawczego oraz dydaktycznego (min. w zakresie zakupów materiałów niezbędnych do przygotowania uczniów do egzaminów).

Uwaga! Rada Rodziców nie organizuje innych składek ani wpłat.

Wpłaty na potrzeby szkoły (w wysokości 60zł) można dokonać na konto podane poniżej lub w księgowości Szkoły.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika
ul. Mickiewicza 6
28-100 Busko-Zdrój
PKO BP S.A. Oddział 1 w Busku-Zdroju
nr konta PL: 78 1020 2645 0000 5502 0002 4984

     Zasada wydatkowania środków:

"Pieniądze wracają do ucznia"

    Ze środków RR finansowane są:

- nagrody w różnych konkursach organizowanych przez Szkołę oraz materiały   potrzebne  do ich zorganizowania,

- nagrody za frekwencję dla klas i pojedynczych uczniów, nagrody za wyniki w nauce,

- zakup arkuszy do sprawdzianów i prac kontrolnych lub ich wydruk, pojedyncze   zbiory zadań na wyposażenie pracowni,

- koszty wyjazdu uczestników olimpiad, konkursów, zawodów sportowych,

- dofinansowanie spektakli, koncertów, programów profilaktyczno-wychowawczych,
  seansów filmowych dla uczniów,

- zakup artykułów niezbędnych do funkcjonowania kół zainteresowań, klubów
  i organizacji uczniowskich.

 Powyższe działania pozwalają prowadzić działalność profilaktyczną i wychowawczą,
tworzyć przyjazną atmosferę, by uczeń chętnie chodził do szkoły, czuł się w niej bezpiecznie. Aby wykonywał nieobowiązkowe ćwiczenia/zadania z wykorzystaniem arkuszy opracowywanych przez ekspertów egzaminacyjnych, które umożliwią bardzo dobre przygotowanie się do egzaminów.

Główne wydatki w roku szkolnym 2022/2023:

- zakup znaczków dla maturzystów (symole szczęścia), które otrzymają na studniówce;
- zakup nagród w konkursach:
1. konkurs fotograficzny Pierwsze Dni Jesieni - 02.11.2022 -- organizowany przez Samorząd Uczniowski.
2. konkurs historyczny "Niepodległa w obiektywie" II edycja -18.11.2022 - organizowany przez nauczycieli historii
3.TematycznyListopadwKoperniku - Akcja szkolna pod nazwą DNI TEMATYCZNE W KOPERNIKU - 06.12.2022- organizowana przez Samorząd Uczniowski
4. konkursie fotograficznym "zimowe ZSP"- organizowany przez Samorząd Uczniowski
- sfinansowano wydruk arkuszy matury próbnej;
- dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego klasy IIIg do Kielc;

- zakup koszulek na WF dla wszystkich uczniów klas pierwszych;
- dofinansowanie 7 wycieczek integracyjnych klas pierwszych.

RR 2022/2023

Regulamin Rady Rodziców (24.09.2019r.)