Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Informacja o stanie jednostki organizacyjnej
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Busku Zdroju ul. Mickiewicza 6

1.       Dane adresowe:
Nazwa szkoły:             Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju
Adres:                           ul. Mickiewicza 6 28-100 Busko-Zdrój
Numer telefonu/fax:   41 378 79 21
e-mail:                          sekretariat@zsp1busko.pl
adres strony www:     http://www.zsp1busko.pl

2.       Status prawny:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju jest jednostką budżetową Powiatu Buskiego oraz publiczną w rozumieniu art. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2230).
Organem prowadzącym szkołę jest POWIAT BUSKI
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest ŚWIĘTOKRZYSKI KURATOR OŚWIATY W KIELCACH

3.       Przedmiot działania  i kompetencje:

W Szkołach Zespołu  Szkół Ponadpodstawowych  może się kształcić młodzież będąca absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.
W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  wchodzą:
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
oddziały:
 matematyczno-fizyczny
  biologiczno-sportowy
TECHNIKUM NR 1
kierunki kształcenia:
  ekonomiczny
  hotelarski
  żywienia i usług gastronomicznych
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
kształci w zawodach:
    kucharz;
    sprzedawca;
    fryzjer;
    cukiernik;
    piekarz;
    pracownik obsługi hotelowej;
 
W Branżowej Szkole I Stopnia Nr 1 mogą być wprowadzone inne kierunki kształcenia, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. Szkoła może prowadzić kształcenie uczniów w klasie wielozawodowej.
Szczegółowe informacje znajdują się w Statucie Szkoły.

4.       Osoby sprawujące funkcje kierownicze:

Dyrektor szkoły:              mgr inż. Andrzej Bilewski
Wicedyrektor szkoły:     mgr inż. Wioletta Czupryna-Kopeć
Wicedyrektor szkoły:     mgr Marek Partyka
Główny księgowy:          
mgr Marta Łoboda

5.       Organy jednostki i ich kompetencje

Organami Szkoły są:
1. Dyrektor Szkoły
2. Rada Pedagogiczna
3. Samorząd Uczniowski
4. Rada Rodziców
Kompetencje i obowiązki poszczególnych organów szkoły określa Statut Szkoły (rozdz. IV Statutu Szkoły).

6.       Majątek, którym dysponuje jednostka:
Właściciel majątku: Powiat Buski – w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju.

7.    Regulaminy:

1.    Regulamin Pracy
2.    Regulamin Wynagradzania dla pracowników
3.    Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

8.    Programy realizowane przez szkołę
Programy realizowane w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju:
Program Wychowawczo-Profilaktyczny dla szkół funkcjonujących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju:
III Liceum Ogólnokształcącego w ZSP w Busku-Zdroju
Technikum Nr 1 w ZSP w Busku-Zdroju
Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w ZSP w Busku-Zdroju

9.    Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
1.    Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się:
tymczasowo – gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
ostatecznie – gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę, co do jej istoty.
2.    W szkole obowiązuje system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt dla szkół i placówek oświatowych. Obowiązuje Instrukcja kancelaryjna.
3.    Sprawy załatwiane są :
odręcznie – polega na sporządzeniu, po zarejestrowaniu sprawy – zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę lub na sporządzeniu na nim odręcznej notatki wskazującej sposób jej załatwienia,
korespondencyjnie – polega na sporządzeniu pisma załatwiającego sprawę.
4.    Sprawy załatwiane są  wg kolejności ich wpływu i stopnia pilności i terminowości. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem bez łączenia jej z inną sprawą.

Miejsce przyjmowania interesantów:


sekretariat szkoły:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

pielęgniarka szkolna:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30

specjaliści szkolni :

pedagog specjalny       
Poniedziałek    7.00  -  11.00   
Wtorek              7.00  -  11.00   
Środa                8.00  -  12.00   
Czwartek              ______   
Piątek              10.00  -  14.00   

psycholog szkolny

poniedziałek    7.00  -  13.30   
Wtorek              7.00  -  13.30   
Środa                7.00  -  15.30   
Czwartek             ______   
Piątek              13.30  -  14.00   

pedagog szkolny
poniedziałek   11.00  -  15.00
Wtorek             11.00  -  15.00
Środa               11.00  -  14.00
Czwartek           8.00  -  14.00
Piątek                8.00  -  13.00