ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
 
                 W związku z planowanymi zakupami:
·         artykułów spożywczych oraz produktów mleczarskich (CPV: 15800000 – 6, CPV: 15500000 – 3)
·         produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych (CPV: 15100000-9, CPV: 15112000-6, CPV: 15220000-6)
·         świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich (CPV: 15810000-9)
·         mrożonek ( CPV: 15331100-8) 
 
do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju w 2013 roku, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w tym zakresie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
Wypełniony Załącznik Nr 1 i Formularz ofertowy oraz podpisany Projekt umowy stanowią integralną część oferty. Ofertę należy umieścić w kopercie zamkniętej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do czasu otwarcia. Wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
          Ofertę prosimy złożyć w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku- Zdroju, Al. Mickiewicza 6 do dnia 19.12.2012r. do godziny 1000.
 
Zainteresowanym oferentom załączniki prześlemy e-mailem.