REGULAMIN KONKURSU WIEDZY
Z HISTORII LITERATURY I NAUKI O JĘZYKA

 Motto konkursu:  Kto czyta książki, żyje podwójnie. Umberto Eco

1. ORGANIZATOR:

Komisja Humanistyczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju

2. CELE KONKURSU:

• pogłębianie wiedzy uczniów na temat historii literatury i nauki o języku;

• rozwijanie kultury języka polskiego i zdolności literackich;

• propagowanie czytelnictwa;

• uwrażliwianie na piękno polskiego słowa, zamkniętego w wierszu lub prozie;

• promocja utalentowanej młodzieży z ZSP Nr 1 w Busku-Zdroju.

 3. WYMAGANIA KONKURSOWE:

W konkursie literackim mogą wziąć udział uczniowie klas maturalnych ZSP Nr 1 w Busku-Zdroju wytypowani przez uczących ich nauczycieli języka polskiego. Sugeruje się, by byli to uczniowie, którzy za I okres nauki  w klasie maturalnej, uzyskali przynajmniej ocenę dobrą z języka polskiego.

4. FORMA SPRAWDZENIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Konkurs będzie miał formę sprawdzianu wiedzy i umiejętności, w którym pojawią się zróżnicowane pytania – test wielokrotnego wyboru, pytania zamknięte, zadania typu PRAWDA/FAŁSZ, czy polecenia, na przyporządkowanie, bądź wskazanie poprawnej odpowiedzi spośród zaproponowanych.

5. TERMINY:

Nauczyciele języka polskiego zgłaszają kandydatury swych podopiecznych do Pani Izabeli Kasperek najpóźniej
do dnia
5 marca 2018 roku.

• Konkurs odbędzie się 15 marca 2018 roku.

• Ogłoszenie wyników i uroczysty finał konkursu połączony z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się
16 marca 2018 roku.

6. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

• Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego Regulaminu.

• Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 KARTA UCZESTNIKA

KONKURSU WIEDZY O LITERATURZE

 

Imię:         

 

Nazwisko:

 

Adres domowy:

 

telefon:

 

e-mail:

 

  Szkoła:         

LICEUM/TECHNIKUM

Klasa:

 

 

……………………………………………..

               podpis opiekuna

 

 

.........................................................................................................

                 podpis uczestnika