KONKURS WIEDZY Z HISTORII LITERATURY I NAUKI O JĘZYKU

 
Motto konkursu:  Umberto Eco Kto czyta książki, żyje podwójnie.
 

REGULAMIN KONKURSU

1. ORGANIZATOR:

Komisja Humanistyczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju.

2. CELE KONKURSU:

• pogłębianie wiedzy uczniów na temat historii literatury i nauki o języku;

• rozwijanie kultury języka polskiego i zdolności literackich;

• propagowanie czytelnictwa;

• uwrażliwianie na piękno polskiego słowa, zamkniętego w wierszu lub prozie;

• promocja utalentowanej młodzieży z ZSP Nr 1 w Busku-Zdroju.

 3. WYMAGANIA KONKURSOWE:

W konkursie literackim mogą wziąć udział uczniowie klas maturalnych ZSP Nr 1 w Busku-Zdroju wytypowani przez uczących ich nauczycieli języka polskiego. Sugeruje się, by byli to uczniowie, którzy za I okres nauki w klasie maturalnej, uzyskali przynajmniej ocenę dobrą z języka polskiego.

4. FORMA SPRAWDZENIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Konkurs będzie miał formę sprawdzianu wiedzy i umiejętności, w którym pojawią się zróżnicowane pytania – test wielokrotnego wyboru, pytania zamknięte, zadania typu PRAWDA/FAŁSZ, czy polecenia, na przyporządkowanie, bądź wskazanie poprawnej odpowiedzi spośród zaproponowanych.

5. TERMINY:

• Nauczyciele języka polskiego zgłaszają kandydatury swych podopiecznych do Pani Izabeli Kasperek najpóźniej do dnia 25 lutego 2019 roku.

• Konkurs odbędzie się 5 marca 2019 roku.

• Ogłoszenie wyników i uroczysty finał konkursu połączony z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się
   7 marca 2019 roku.

6. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

• Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego Regulaminu.

• Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W KONKURSIE
 
 
KARTA UCZESTNIKA
KONKURSU WIEDZY O LITERATURZE
 
Imię:         
 
Nazwisko:
 
Nr telefonu:
 
 Szkoła:         
LICEUM/TECHNIKUM
Klasa:
 
 
 ……………………………………………..                            ……………………………………………..   
               podpis opiekuna                                                                 podpis uczestnika