Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 Spotkanie z przedstawicielem branży IT

01.12.2023 r. gościliśmy w murach naszej szkoły Pana Artura Wąsowicza, który pracuje na co dzień dla firmy KLER na stanowisku Head Of SEO.
Pan Dyrektor Andrzej Bilewski przywitał prelegenta w naszych szkolnych progach. We wstępnej rozmowie zwrócił uwagę, że branża IT jest określana mianem branży przyszłości i jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki. W tym kontekście, branży IT przypisuje się znaczący wpływ na rynek pracy, zatrudnienie i zapotrzebowanie na specjalistów w różnych dziedzinach.
Pan Artur przybliżył młodzieży swoją ścieżkę edukacyjną. Zwrócił także uwagę na rzeczy, które warto brać pod uwagę dokonując dalszych wyborów edukacyjnych i zawodowych. Mianowicie wskazał na 4 aspekty, ważne z perspektywy osoby już pracującej;
1.Wybierając studia, warto uwzględnić własne zainteresowania, ale w kontekście zawodów przyszłości
2.Rozwijać swoje zainteresowania zawodowe, czyli dokształcać się w swojej specjalizacji.
3.Poszukiwać praktyk i staży już w trakcie studiów, co daje przewagę w znalezieniu pracy po studiach.
4.Wartością dodaną jest umiejętność posługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym.
 

 

klasy 4A i 4B


Klasy 5e i 5h

Po zakończonej prelekcji młodzież miała czas na rozmowę z naszym gościem.
Na zakończenie uczniowie podziękowali Panu Arturowi za przekazaną wiedzę i wskazówki, które warto przeanalizować podejmując dalsze decyzje edukacyjno-zawodowe.