Przedmiotowe Zasady Oceniania
z Matematyki
§1. Ocenianie ma na celu:
  1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
    i postępach w tym zakresie.
  2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju.
  3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
  4. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
  5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
Ocenianie ucznia w procesie kształcenia matematyki powinno wiązać się z szukaniem odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu w obrębie danego konkretnego zagadnienia programowego uczeń:
a)      Rozumie pojęcia z nim związane, potrafi podać dla nich przykłady i kontrprzykłady, zna definicje, potrafi uczestniczyć w klasyfikowaniu i definiowaniu pojęć;
b)      zna podstawowe algorytmy postępowania przy rozwiązywaniu standardowych problemów;
c)      umie rozwiązywać problemy o wyższym stopniu trudności;
d)      opanował materiał nauczania z danego semestru, czy roku;
e)      aktywnie uczestniczy w zajęciach;
f)       uczestniczy w pracy pozalekcyjnej, konkursach, olimpiadach;
g)      umie posługiwać się językiem matematyki, umie stosować swoje wiadomości i umiejętności z matematyki w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin.
Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:
·           zakres wiadomości i umiejętności,
·           rozumienie materiału naukowego,
·           umiejętność stosowania wiedzy,
·           Kultura przekazywania wiadomości. 
Oceny są jednocześnie informacją dla rodziców, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i nadzoru pedagogicznego o:
·         efektywności procesu nauczania i uczenia się,
·         wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem,
·         postępach uczniów.
 §2. Jawność ocen.
1.    Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego poinformuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez niego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
2.    Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać do wglądu do końca danego roku szkolnego (tj. do 31 sierpnia).
3.    Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia wystawionej oceny.
4.    Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje uczniów i wychowawców o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej.
 
§3. Obszary aktywności podlegające ocenianiu:
1.      Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji.
2.      Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń.
3.      Prowadzenie rozumowań – sposób prowadzenia rozumowań.
4.      Posługiwanie się symboliką i językiem matematycznym adekwatnym
do danego etapu kształcenia.
5.      Rozwiązywanie zadań matematycznych z wykorzystaniem poznanych metod, weryfikowanie otrzymanych wyników.
6.      Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów pozamatematycznych.
7.      Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.
8.      Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach.
9.      Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.
 Formy aktywności:
Określenie stopnia opanowania przez ucznia wymogów edukacyjnych umożliwią:
a)      prace kontrolne obejmujące treścią materiał jednego półrocza lub całego roku szkolnego ( nie dotyczy okresu zdalnego nauczania z wyłączeniem klas programowo najwyższych),
b)      prace klasowe obejmujące treścią materiał  co najmniej jednego działu matematyki ( nie dotyczy okresu zdalnego nauczania z wyłączeniem klas programowo najwyższych),
c)      odpowiedź ustną, praca w domu, pracę dodatkową,
d)      bieżące sprawdzanie przyswojonej wiedzy w formie zapowiedzianych sprawdzianów obejmujących wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciel (czas trwania - około 20 minut) lub niezapowiedzianej kartkówki obejmującej 1 – 2  ostatnie lekcje (czas trwania - około 10 minut),
e)      obserwacja pracy ucznia obejmująca pracę podczas lekcji,
W ciągu roku przeprowadzone zostaną: 2 prace klasowe (po jednej w każdym półroczu), zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem oraz 2 prace kontrolne (po jednej w każdym półroczu).  W klasach drugich liceum i technikum zostanie przeprowadzony Test diagnozujący poziom wiedzy i umiejętności uczniów po klasie pierwszej z matematyki.
§4. Szczegółowe kryteria oceniania.
1.      Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2.      Oceny bieżące z matematyki, klasyfikacyjne, semestralne ustala się według następującej skali:
a)      celujący                       6
b)      bardzo dobry               5
c)      dobry                          4
d)      dostateczny                 3
e)      dopuszczający             2
f)       niedostateczny             1
3.      Dopuszcza się stosowania 1+, 2+, 3+, 4+ w ocenach bieżących i śródrocznych, oraz innych znaków (nb, np., bz, 0) zgodnie z ZWO.
4.      Oceny uczeń otrzymuje za:
a)      prace kontrolne i klasowe, sprawdziany,
b)      odpowiedź ustną,
c)      kartkówki,
d)      poprawę obowiązkowych prac pisemnych,
e)      prace dodatkowe,
f)       aktywność ucznia na lekcji (trzy „+” ocena bardzo dobra)
g)      zadanie domowe.
5.      Prace kontrolne, klasowe i sprawdziany są obowiązkowe;
6.      Uczeń ma prawo zgłosić  nieprzygotowanie do zajęć bez podania przyczyny dwa razy w ciągu półrocza;
7.      Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć w przypadku co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności.
8.      Ocenianie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
- dostosowanie kryteriów ocen prac pisemnych dla uczniów z dysfunkcjami,
- dostosowanie tempa i czasu odpowiedzi do możliwości ucznia
z dysfunkcjami.
9.      Uczeń przebywający na kwarantannie lub nieobecny na lekcjach jest zobowiązany do uzupełnienia wiadomości
i umiejętności. Zakres materiału będzie zamieszczony na  platformie
 Microsoft 365
 
Ustala się następujące kryteria oceny prac pisemnych:
% zdobytych punktów
ocena
0 – 38%
niedostateczny
39%
+niedostateczny
40%-49%
dopuszczający
50%
+dopuszczający
51%-73%
dostateczny
74%
+dostateczny
75%-88%
dobry
89%
+dobry
90%-100%
bardzo dobry
100% i zadanie z „*”
celujący

Zakres wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny: Załącznik


§5. Odpowiedź ustna i zadanie domowe.
            Uczeń otrzymuje co najmniej jedną ocenę w ciągu okresu z odpowiedzi ustnej lub aktywności na lekcji.
            Uczeń w ciągu okresu ma obowiązek oddania do kontroli co najmniej jednej pracy domowej (wskazanej przez nauczyciela).
§6. Warunki poprawiania ocen.
a.       Uczeń nieobecny na sprawdzianie, pracy klasowej lub kontrolnej jest zobowiązany napisać ją w terminie dwóch tygodni lub w innym uzgodnionym przez nauczyciela.
b.      Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, pracy klasowej lub kontrolnej uczeń może poprawić w ciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenach.
c.       Każdą pracę pisemną (sprawdzian, pracę klasową lub kontrolną), napisaną na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia, można poprawić (z wyjątkiem pkt d.). Poprawa jest dobrowolna
i odbywa się w ciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia ocenę tylko raz, a do wyliczenia średniej ważonej (jako oceny śródrocznej, rocznej) bierze się pod uwagę obydwie oceny.
d.      W przypadku, gdy nieobecność ucznia na pracy pisemnej (sprawdzianie, pracy klasowej lub kontrolnej) jest nieusprawiedliwiona, to uczeń ma obowiązek ją napisać (patrz pkt a), wynik tej pracy jest ostateczny – bez możliwości poprawy.
e.       W przypadku, gdy nieobecność ucznia na pracy pisemnej (sprawdzianie, pracy klasowej lub kontrolnej) jest usprawiedliwiona, to uczeń ma obowiązek ją napisać (patrz pkt. a).  Jeśli otrzymana ocena ucznia nie satysfakcjonuje ma prawo ją poprawić zgodnie z zapisami w pkt. b) i c).
f.       Przy poprawianiu prac pisemnych (sprawdzianów, prac klasowych lub kontrolnych) i pisaniu ich w drugim terminie zakres i kryteria ocen nie zmieniają się.
g.       Uczeń, który podczas prac pisemnych korzysta ze źródeł niedozwolonych  przez nauczyciela otrzymuje 0 punktów i traci możliwość poprawy tej pracy.
h.      Poprawie nie podlegają diagnozy, odpowiedzi ustne, kartkówki i zadania domowe.
i.        Jeśli zapowiedziany sprawdzian (praca klasowa, kontrolna) nie odbył się z przyczyn niezależnych od nauczyciela to zostanie on przeprowadzony na najbliższej planowej lekcji (bez ponownej informacji o sprawdzianie, pracy klasowej).
j.        Uczeń, który uzyskał warunkową promocję do klasy programowo wyższej ma obowiązek:
- rozwiązać zadania zaproponowane przez nauczyciela – „Zestaw zadań obowiązkowych”,
- zaliczyć w formie pracy pisemnej zadania wybrane spośród „Zestawu zadań obowiązkowych” do końca października aktualnego roku szkolnego.
k.      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować (na piśmie) do nauczycieli matematyki o podwyższenie pozytywnej oceny rocznej , w terminie nie późniejszym niż 10 dni przed terminem klasyfikacji rocznej. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły. Szczegółowe informacje na temat egzaminu zaliczeniowego zawarte są w Statucie Szkoły - rozdział VIII § 81.
§7. Sposób wystawienia oceny śródrocznej (rocznej).
Podstawą wystawienia oceny śródrocznej (rocznej) jest średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego półrocza (roku) . Każda ocena ma swoją wagę (ważność):
Ocena za
Waga oceny
Odpowiedź ustna, praca domowa, aktywność na lekcji
1
Zadanie dodatkowe
2
Kartkówka
2
Sprawdzian
2
Poprawa sprawdzianu
3
Praca klasowa
3
Poprawa pracy klasowej
4
Praca kontrolna
4
Poprawa pracy kontrolnej
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ocena wystawiana na koniec semestru obliczana jest według wzoru:
 (suma ocen z wagą a)*a + (suma ocen z wagą b)*b + (suma ocen z wagą c)*c+ (suma ocen z wagą d)*d
(ilość ocen z wagą a)*a + (ilość ocen z wagą b)*b + (ilość ocen z wagą c)*c+ (ilość ocen z wagą d)*d
  1. Zależność średniej ważonej a oceną zawiera tabela:
ocena
niedostateczny
+ niedostateczny
dopuszczający
+dopuszczający
dostateczny
+dostateczny
dobry
+dobry
bardzo dobry
celujący
średnia
do 1,63
1,64
1,65-2,53
2,54
2,55-3,63
3,64
3,65-4,63
4,64
4,65-5,04
5,05-6,0
3.      Ustalanie oceny rocznej
Ocena roczna jest obliczana ze wzoru: 0,4* ocena I + 0.6* ocenaII,   gdzie ocenaI   oraz ocenaII  są ocenami  za pierwszy i drugi okres i ustalana jest na podstawie uzyskanego wyniku zgodnie poniższą tabelą:
Ocena
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący
Średnia ocen I i II
do 1,59
1,6-2,59
2,60- 3,59
3,60-4,59
4,60-5,19
5,20-6,0
Uwaga: Warunkiem koniecznym otrzymania oceny pozytywnej na koniec roku szkolnego jest uzyskanie średniej ważonej co najmniej 1,4 w II okresie.
§8. Zasady nagradzania ucznia.  
Nauczyciel może podnieść ocenę końcową nawet o jeden stopień uczniowi, który wyróżnia się aktywnością na zajęciach, rozwiązuje dodatkowe problemy, wykazuje inicjatywę w dodatkowych pracach, ma wiedzę ponad program, bierze udział
w różnych konkursach. Osiągnięcia na olimpiadach, konkursach wojewódzkich, okręgowych lub krajowych mogą być podstawą do wystawienia końcowej oceny celującej.
 §9. Zasady nie klasyfikowania ucznia.
W razie opuszczenia przez ucznia ponad 50% obowiązkowych zajęć, nauczyciel (bez względu liczbę ocen uzyskanych przez ucznia) może go nie klasyfikować.
§10. Zasady współpracy z uczniami, rodzicami, pedagogiem szkolnym.
1.      Uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień – uzasadnień
do wystawionej oceny.
2.      Nauczyciel pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju oraz motywuje
do dalszej pracy.
3.      Podczas zebrań z rodzicami, rozmów interwencyjnych nauczyciel przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom):
a)         informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępów ucznia;
b)        informacje o trudnościach i uzdolnieniach ucznia;
c)         wskazówki do pracy z uczniem.
4.      Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach
i zachowaniu ucznia.
5.      Nauczyciel informuje pedagoga szkolnego o sytuacjach wymagających jego interwencji.
 
§11. Postanowienia końcowe. 
a) Nauczyciel na podstawie zaświadczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych placówek specjalistycznych zobowiązany jest do obniżenia wymagań w stosunku do ucznia, który takie zaświadczenie posiada lub stosować się do zaleceń w/w poradni.
b) W przypadkach spornych rozstrzygający jest Statut Szkoły.
c) Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki został zaakceptowany przez członków komisji przedmiotowej.
d) Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki będą poddawane ewaluacji.  
 
                                          Zatwierdzono na Posiedzeniu Zespołu Przedmiotowego w dniu 24.08.2021r.