19.03.2018r.

Rekrutacja uczniów do projektu "Dobry start"

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW TECHNIKUM

Informujemy, że aktualnie trwa rekrutacja uczniów do projektu „Dobry start”, realizowanego przez Certes Sp. z o.o., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
 
Dokumenty zgłoszeniowe można składać do dnia 16.04.2018r. w sekretariacie szkoły, u p. Izabelli Zaręby.
 

 Dokumenty rekrutacyjne

1)    deklaracja uczestnictwa w Projekcie;
2)    formularz zgłoszeniowy do Projektu;
3)    oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 

 

 ******************************************************************************************

12.02.2018 r.
 
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju realizowany jest Projekt „Dobry start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
 
Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych uczniów, doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu i doposażenie pracowni.

W latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019 w ramach Projektu realizowane będą następujące zadania:

1)      Dodatkowe kursy umożliwiające uzupełnianie umiejętności zawodowych uczniów:
Ø Kurs na prawo jazdy kategorii B,
Ø Kurs – wózki widłowe,
Ø Kurs – barista,
Ø Kurs umiejętności interpersonalnych.

2)      Staże i praktyki zawodowe dla uczniów.

3)      Zakup wyposażenia pracowni zawodowych, w tym sprzętu TIK oraz kurs w zakresie obsługi zakupionego sprzętu dla nauczycieli.