Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych realizowany jest Projekt pn. Doposażenie jednostek oświatowych Powiatu Buskiego w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym realizowany przez Powiat Buski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Celem Projektu grantowego „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest dodatkowe wsparcie szkół w kształceniu na odległość. W ramach grantu zostały zakupione komputery przenośne (laptopy). Zakupiony sprzęt wzbogaci bazę dydaktyczną szkół prowadzonych przez Powiat Buski, a w czasie epidemii użyczany będzie uczniom naszej szkoły wyłącznie do celów edukacyjnych, a szczególności do realizacji przez uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Powiat Buski zakupił dodatkowy laptop na potrzeby zdalengo nauczania, który w dniu dzisiejsztm tj. 24.06.2020r. został przekazany szkole.

W terminie do 24 czerwca br. do godz. 12.00 rodzice/opiekuni prawni/pełnoletni uczniowie mogą składać wnioski o użyczenie laptopa na okres zdalnego nauczania.