Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Tradycją szkoły stały się olimpiady zawodowe klas hotelarskich.

Już w tym roku szkolnym uczniowie wzieli udział w 

 
 
 
której tytuł przewodni brzmiał:
 
                            Turystyka biznesowa - hotele z motywem przewodnim.
 

Niezmiennie wśród głównych celów Olimpiady były: 

 * rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji,

* kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich,

* motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych,

* kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,

* stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań,

* prowadzenie współzawodnictwa miedzy szkołami,

* integracja środowiska hotelarskiego.

 

  oraz 
 
 
 
Motto Olimpiady Umiejętności Hotelarskich: 
 
 

HOTELE SĄ TAK DOBRE JAK LUDZIE, KTÓRZY W NICH PRACUJĄ​

 

 Organizatorem Olimpiady Umiejętności Hotelarskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przy współpracy z naszymi nauczyielami:
 
Małgorzatą Gil, Iwoną Kąkol, Krytyną Kaszubą 
 
 
 
 
 
 
 
Głównymi celami Olimpiady były :

 * rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem, pogłębianie wiedzy oraz rozwój i doskonalenie umiejętności zawodowych objętych podstawą programową kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa,

 * motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach turystycznych i hotelarskich szkół wyższych,

 * kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz pobudzanie do twórczego myślenia uczniów,
wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu przez ucznia,

 * poszerzanie możliwości lepszego przygotowania uczniów do wykonywania zawodu,

 * zapoznanie młodzieży z innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w sektorze usług hotelarskich i turystycznych,

 * podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych i zawodu w szkołach hotelarskich,

  * integracja środowiska hotelarskiego: branża-szkoła, szkoła-branża,

 * dostosowanie kształcenia do aktualnych potrzeb pracodawców branży usług hotelarskich, ze szczególnym 

 * uwzględnieniem pozyskania przez uczniów umiejętności zawodowych.