Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Kandydaci dostarczyli do wybranych szkół ponadgimnazjalnych świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Spotkanie w dniu 15 lipca 2016r.

15 lipca 2016r.  zakończono II etap rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

 W tym dniu zostały opublikowane listy przyjętych. Odbyły się także spotkania w czasie, których zostały przekazane informację dotyczące dalszego etapu rekrutacji: m.in. sposób potwierdzania woli nauki w danej szkole, zaprezentowano wychowawców, omówiono wykazy podręczników oraz zasady zakupu koszulek, wpłaty. Ustalono zasady prowadzenia badań lekarskich dla kandydatów do Technikum Nr 1 (kandydaci do klasy gastronomicznej i hotelarskiej).

 

Zaprezentowano wychowawców klas pierwszych. Będą nimi:

I A - mgr j. angielskiego Marek Partyka
I  B - mgr matematyki Ewa Kozłowska
C - mgr biologii Renata Sowińska
I  E - mgr ekonomii, mgr geografii Krzysztof Kabata
I G - mgr ekonomii, mgr matematyki Małgorzata Lech
I H - mgr ekonomii Krystyna Kaszuba 
I W - mgr wychowania fizycznego Ewa Dytkowska

 

Do III Liceum Ogólnokształcącego zostało przyjętych 78 uczniów, do Technikum Nr 1 - 83 uczniów, natomiast do ZSZ Nr 1 26 uczniów.

 

 

 

Ważne informacje!!!
1.    Wszystkie klasy mają przydzielone boksy, w których uczniowie są zobowiązani
utrzymywać porządek: dbać o czystość,  przechowywać obuwie w worku lub reklamówce, zamykać boksy. Wejście do budynku szkoły - wyłącznie przez szatnię. 
2.    W szkole noszenie kolczyków i innej biżuterii na zajęciach wf jest zabronione.
3.    Za szkody wyrządzone na terenie szkoły odpowiada materialnie uczeń, a w szkole obowiązuje zakaz żucia gumy.
4.      Za wysoką frekwencję klasa może otrzymać nagrodę w formie dofinansowania do wycieczki:
a)      (dotyczy Technikum i LO):
za najwyższą frekwencję za miesiące IX - XII,(zwrot kosztów wynajęcia autokaru na 1 dniową wycieczkę - do 300 km.),
b)      za najwyższą frekwencję za miesiące II - V - jw.,
c)      (dotyczy ZSZ)- za najwyższą frekwencję za miesiące IX – V, uwaga: frekwencja nie może być niższa niż 90%,
d)      za 100% frekwencję za miesiące IX - V dla uczniów klas, które nie otrzymały w/w nagrody.
5.      Za niską frekwencję uczeń może być skreślony z listy uczniów. Frekwencja 60% (liczona po upływie miesiąca lub narastająco od początku roku szkolnego jest podstawą do ostrzeżenia o skreśleniu z listy uczniów). Ostrzeżenie o skreśleniu z listy nie dotyczy uczniów przebywających na zwolnieniach lekarskich.
6.      Nieobecności należy usprawiedliwiać w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły. Frekwencja 50% skutkuje skreśleniem z listy uczniów.
7.      Jeżeli uczeń w danym dniu był obecny w szkole, a następnie samowolnie opuścił zgodne z planem dnia zajęcia lekcyjne, to nie ma możliwości usprawiedliwienia w ten sposób opuszczonych godzin.
8.      Stypendia:- stypendium Premiera - może otrzymać jeden uczeń z każdego typu szkoły kończącej się maturą, (LO, Technikum Nr l), który otrzymał promocję z wyróżnieniem uzyskując przy tym najwyższą
w danej szkole średnią ocen lub który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre,
-   stypendium Starosty - średnia ocen co najmniej 4,5; wzorowa ocena z zachowania, działania na rzecz szkoły i środowiska (może otrzymać uczeń z T i LO),
- stypendium Dyrektora za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dwa razy w roku.
9.      Uczeń dba o swój schludny wygląd i przychodzi do szkoły w odpowiednim stroju (bluzka osłaniająca ramiona i brzuch, buty halówki na jasnej podeszwie, tenisówki).
10. Na lekcjach wychowania fizycznego obowiązują jednolite stroje .
11. Nie wolno korzystać z telefonów komórkowych podczas lekcji bez zgody nauczyciela (muszą być one wyłączone). Nie dostosowanie się do zalecenia skutkuje pozostawieniem telefonu w depozycie szkolnym (sekretariat).Telefon odbiera rodzic ucznia lub jego prawny opiekun.
12. Zabrania sięprzebywania w czasie przerw międzylekcyjnych na terenie za sklepami przy ulicy Bocznej.
13. Za zagubione (skradzione) cenne przedmioty: telefony, biżuteria itp. /przedmioty w szkole zbędne/ szkoła nie odpowiada.
14. Legitymację szkolną uczeń powinien nosić przy sobie.
15. Składka na Radę Rodziców:  I rata - 30 zł do 30 listopada, II rata - 30zł do 30 maja. (30 marca klasy maturalne).
16. Szkoła dysponuje internatem - brak zgody na zamieszkanie w internatach innych szkół.
17. Proszę nie kupować podręczników bez konsultacji z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów-GIEŁDA UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW – piątek, 9 września, godz. 11.00 – sala nr 3.